اهداف و چشم انداز

مجله گامهاي سلامت در پرستاري مامائي بر اساس مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات در دانشکده پرستاري مامائي رازي کرمان در زمستان ۱۳۹۲ با همکاری علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان و حمايت مالي و معنوي معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه راه اندازی و فعاليت خود را اغاز نمود. هدف اين نشريه انتشار يافته­هاي پ‍ژوهشي دانشگاهيان سراسر کشور در زمينه علوم مراقبت­، هم چنين فراهم کردن فضاي مناسب براي تبادل و تضارب افکار و انديشه­ها و افزايش توان علمي حرف پرستاري و مامائي مي­باشد.

در چشم انـداز آتـي نشريه استفاده از حداکثـر توان تمام علاقمندان به شکوفائـي کشوردر چاپ مقالات وزيـن براي نيل به جايـگاه مناسب در بين نشريات کشور و جهان مـد نظر است. رجـاء واثق داريم که با عنايـات خاص پروردگـار و تـلاش مضاعف ايـن هـدف دسـت يافتني است.